Thông báo

THÔNG BÁO THAY ĐỔI CHÍNH SÁCH MUA THẺ CÀO
(10/05/2017)

- Chính sách mua thẻ tại http://scoin.vn/

Đầu mua thẻ cào Scoin.vn: Tỉ lệ quy đổi 1VND = 1,1 Scoin thanh toán

Bảng Tỉ lệ quy đổi Scoin thanh toán - Thẻ cào:

 

Thông báo khác